Regulamin organizacyjny podmiotu
wykonującego działalność leczniczą

§1 Podstawy prawne

Podmiot lecznic, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności
 • Ustawa z dnia 25 wrzes"nia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2019 Poz. 952 t.j) - „Zaw.Fizj."

 

§2 Firma

ROSA Centrum Fizjoterapii Aneta Mandrosa
ul. Katowicka 50, 41-500 Chorzów
NIP:8992512605   REGON: 022001301

Nazwa podmiotu:
ROSA Centrum Fizjoterapii
Ul. Katowicka 50, 41-500 Chorzów
NIP: 8992512605
REGON jednostki lokalnej 022001301-00020
Kody resortowe: VII-001, VIII-1310, IX-HC.2.3, X-105

 

§3 Cele i zadania podmiotu leczniczego

 • Prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno - leczniczej.
 • Udzielanie indywidualnych porad i konsultacji.
 • Organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności.
 • Wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.
 • Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.
 • Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.
 • Planowanie i prowadzenie fizjoterapii.
 • Inne zadania zlecone przez Kierownika podmiotu leczniczego.

 

§4 Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

W skład zakładu leczniczego wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:
Jednostki: -
Komórki: Dział fizjoterapii

 

§5 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:

 1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie fizjoterapii: kinezyterapia, masaż leczniczy
 2. Porady rehabilitacji medycznej
 3. Diagnostyka fizjoterapeutyczna
 4. Diagnostyka ortopodologiczna
 5. Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych

 

§6 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 • Rosa Centrum Fizjoterapii ul. Katowicka 50
 • W miejscu wezwania

 

§7 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym

 • Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 • W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
 • Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, e-mail, przez stronę internetową z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 • świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem
 • W celu umówienia terminu wizyty należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł na konto bankowe mBank 86 1140 2004 0000 3902 8051 8397 Rosa Centrum Fizjoterapii Aneta Mandrosa. W przypadku nie zjawienia się na wizycie i/lub odwołanie wizyty później niż 24h przed umówionym terminem zaliczka przepada.
 • Na dokonanie wpłaty określa się czas 3 dni robocze, po tym terminie rozpocznie postepowanie
 • Podmiot Leczniczy udziela płatnych świadczeń zdrowotnych.

 

§8 Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek.

 

W Podmiocie Leczniczym funkcjonują następujące komórki organizacyjne - prowadzące działalność medyczną oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi Podmiotu Leczniczego:

 • Dział fizjoterapii.

Do podstawowych zadań działu fizjoterapii należy: konsultacje, porady, kinezyterapia, masaż leczniczy, diagnostyka fizjoterapeutyczna, diagnostyka ortopodologiczna, projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych.

 

§9 Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.

 1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
 2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta - osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
 3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

 

§10 Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne przedstawia załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

 

§11 Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przedstawia Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.

 

§12 Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat:

 • Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie podmiot wykonujący działalność leczniczą wystawia paragon lub rachunek.
 • Podmiot wykonujący działalność leczniczą przyjmuje opłaty w formie gotówkowej oraz płatności kartą.

 

§13 Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego

 • Podmiotem leczniczym kieruje Kierownik tj. Aneta Mandrosa.
 • Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego i ponosi za nie odpowiedzialność
 • Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
 • Do obowiązków i uprawnień Kierownika Podmiotu Leczniczego należy między innymi:
  a) organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
  b) zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,
  c) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników Podmiotu Leczniczego.

 

§14

Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.

 

§15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 roku.