REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

 

§1
Podstawy prawne

Podmiot
leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w
szczególności:

·        
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej.

·        
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o
zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2019 Poz. 952 t.j)  – „Zaw.Fizj.”

 

§2
Firma

ROSA
Centrum Fizjoterapii Aneta Mandrosa
ul.
Katowicka 50
41-500
Chorzów
NIP
8992512605 REGON 022001301

 

Nazwa
Podmiotu

ROSA
Centrum Fizjoterapii
ul.
Katowicka 50
41-500
Chorzów
NIP
8992512605
REGON
jednostki lokalnej 022001301-00020
Kody
resortowe: VII-001, VIII-1310, IX-HC.2.3, X-105

 

§3
Cele i zadania podmiotu leczniczego

·        
Prognozowanie i organizowanie działalności
profilaktyczno – leczniczej.

·        
Udzielanie indywidualnych porad i
konsultacji.

·        
Organizowanie i prowadzenie oświaty
zdrowotnej w reprezentowanej specjalności.

·        
Wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w
środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.

·        
Współdziałanie z innymi jednostkami
organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i
stowarzyszeniami.

·        
Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

·        
Planowanie i prowadzenie fizjoterapii.

·        
Inne zadania zlecone przez Kierownika
podmiotu leczniczego.

 

§4
Struktura organizacyjna zakładu leczniczego

W
skład zakładu leczniczego wchodzą następujące jednostki i komórki
organizacyjne:

Jednostki:

Komórki:
Dział fizjoterapii

 

§5
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

W
ramach podmiotu leczniczego udzielane są:

a)        
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w
zakresie fizjoterapii: kinezyterapia, masaż leczniczy

b)        
Porady rehabilitacji medycznej

c)        
Diagnostyka fizjoterapeutyczna

d)        
Diagnostyka ortopodologiczna

e)        
Projektowanie indywidualnych wkładek
ortopedycznych

§6
Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

·           
Rosa Centrum Fizjoterapii ul. Katowicka 50

·           
W miejscu wezwania

 

§7
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym

·           
Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia
zdrowotne z zakresu fizjoterapii w sposób zapewniający pacjentom
najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

·           
W uzasadnionych przypadkach świadczenia są
udzielane w domu pacjenta.

·           
Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno
osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też

osoby trzecie), jak i telefonicznie,
e-mail, przez stronę internetową z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji
świadczenia zdrowotnego.

·           
Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu
zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem

·           
W celu umówienia terminu wizyty należy dokonać
wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł na konto bankowe mBank 86 1140 2004 0000 3902
8051 8397 Rosa Centrum Fizjoterapii Aneta Mandrosa. W przypadku nie zjawienia
się na wizycie i/lub odwołanie wizyty później niż 24h przed umówionym terminem zaliczka
przepada.

·           
Nie odwołanie wizyty i/lub odwołanie
wizyty w tym samym dniu, kiedy ona ma się odbyć skutkuje koniecznością
uregulowania opłaty w pełnej wysokości (równowartości wizyty określonej w
cenniku) przelewem na konto bankowe mBank 86 1140 2004 0000 3902 8051 8397 Rosa
Centrum Fizjoterapii Aneta Mandrosa. Na dokonanie wpłaty określa się czas 3 dni
robocze, po tym terminie rozpocznie postepowanie egzekucyjne.

·           
Podmiot Leczniczy udziela płatnych  świadczeń zdrowotnych.

§8 Organizacja i zadania poszczególnych
jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki
współdziałania tych jednostek.

 

W
Podmiocie Leczniczym funkcjonują następujące komórki organizacyjne – prowadzące
działalność medyczną oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio
Kierownikowi Podmiotu Leczniczego:

·        
Dział fizjoterapii.

 Do podstawowych zadań działu fizjoterapii
należy: konsultacje, porady, kinezyterapia, masaż leczniczy, diagnostyka fizjoterapeutyczna,
diagnostyka ortopodologiczna, projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych.

 

§9
Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi

działalność
leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów
i ciągłości postępowania.

1.
Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób
korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w
przepisach prawa.

2.
Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta –
osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.

3.
Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności
i ochrony danych osobowych.

§10
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

Wysokość
opłat za świadczenia zdrowotne przedstawia załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

§11
Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji

medycznej
ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
przedstawia Załącznik nr 2 do
Regulaminu Organizacyjnego.

 

§12
Organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania
opłat:

·        
Za świadczenia zdrowotne udzielone
odpłatnie podmiot wykonujący działalność leczniczą wystawia paragon lub
rachunek.

·        
Podmiot wykonujący działalność leczniczą przyjmuje
opłaty w formie gotówkowej oraz płatności kartą.

§13
 Sposób kierowania jednostkami lub komórkami
organizacyjnymi zakładu leczniczego

·        
Podmiotem leczniczym kieruje Kierownik tj.
Aneta Mandrosa.

·        
Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje
dotyczące Podmiotu Leczniczego i ponosi za nie odpowiedzialność

·        
Podczas nieobecności Kierownika zastępuje
go upoważniony przez niego pracownik.

·        
Do obowiązków i uprawnień Kierownika
Podmiotu Leczniczego należy między innymi:

a)                      
organizowanie i kierowanie pracą
podległych pracowników,

b)                      
zapewnienie racjonalnego wykorzystania
czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych
pracowników,

c)                      
podejmowanie decyzji w sprawach
zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników Podmiotu
Leczniczego.

§14

Zmiany
do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego
wprowadzenia.

§15

Niniejszy
Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 roku.